الجمعة, 24 أيار 2019    |     الرئيسية    اتصل بنا
لمتابعة أحدث الأخبار، يمكنكم زيارة موقعنا باللغة الإنكليزية: /syriacpatriarchate.org/category/news               زوارنا الأعزاء يمكنكم أيضاً متابعة أخبارنا وزيارتنا والتواصل معنا عبر الفيس بوك من خلال العنوان التالي Syrian Orthodox Patriarchate               والصفحة المخصصة لقداسة سيدنا البطريرك على العنوان التالي: His Holiness Patriarch Moran Mor Ignatius Aphrem II               يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني التالي: (malkhori4@gmail.com)               لمن يرغب بالاطلاع على أعمال هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية يرجى زيارة صفحة الهيئة على الفيس بوك من خلال العنوان التالي St. Ephrem Patriarchal Development Committee              
الرئيسية > أنباء البطريركية > المنشور البطريركي بمناسبة الصوم الأربعيني المقدّس 2016 (باللغة السريانية)
المنشور البطريركي بمناسبة الصوم الأربعيني المقدّس 2016 (باللغة السريانية)
بمناسبة الصوم الأربعيني المقدّس لهذا العام 2016، أصدر قداسة سيدنا البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني منشوراً بطريركياً تجدون نصّه الكامل باللغة السريانية أدناه:


ܡܢܝܢܐ: 140/2016

ܒܫܡ ܐܝܬܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܠ ܐܚܝܕ
ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ
ܘܪܝܫܐ ܓܘܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ
ܕܗܘ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ ܡ̄


ܒܽܘܪܟܬܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܬܐ ܡܫܰܟܢܺܝܢܰܢ ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ: ܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܒܣܝܠܝܘܣ ܬܐܘܡܐܣ ܩܰܕܡܳܝܐ ܡܰܦܪܝܳܢܐ ܕܗܶܢܕܽܘ܆ ܡܺܝܛܪ̈ܦܽܘܠܺܝܛܽܘ ܪ̈ܳܡܰܝ ܐܺܝܩܳܪܐ܆ ܘܰܒܢܰܝ̈ܐ ܕܺܝܠܰܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܐܶܦܛܪ̈ܽܘܦܶܐ ܕܡܰܪ̈ܥܝܳܬܐ܆ ܘܟܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܘܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܳܬܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܝܳܬܐ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܐ܆ ܘܫܰܪܟܐ ܕܥܰܡܐ ܕܺܝܠܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܐ ܐܳܪܬܳܕܽܘܟܣܳܝܐ ܕܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ ܡܝܰܩܪܐ. ܢܛܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܐ܆ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܘܰܕܡܳܪܝ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܫܰܪܟܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܐܰܡܺܝܢ.

«ܐܰܟܣܢܳܝܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܟܰܢܶܫܬܽܘܢܳܢܝ»(ܡܬܝ ܟܗ: ܠܗ)

ܒܳܬܰܪ ܥܽܘܩܳܒܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܕܺܝܠܟܽܘܢ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ:
[1] ܒܥܳܠܡܐ ܓܶܝܪ ܟܰܪ ܕܰܐܬܢܰܟܪܺܝ ܐܰܚܐ ܡܶܢ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ܆ ܘܚܳܝܶܐ ܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܚܽܘܕܰܘܗ̱ܝ ܟܰܕ ܟܳܪܶܟ ܥܰܠ ܝܽܘܬܪܳܢܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܚܽܘܕ܆ ܟܽܠ ܡܗܰܝܡܢܐ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܒܰܐܣܺܝܪܽܘܬܶܗ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܐ ܘܥܰܡ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܗܳܟܰܢ ܒܳܢܶܐ ܠܡܐ ܕܰܐܚܪܒܰܬ݀ ܣܶܢܰܐܬܐ ܘܶܐܢܳܢܳܝܽܘܬܐ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܪܚܶܩ ܡܶܢ ܗܶܢܝܳܢܐ ܦܰܪܨܽܘܦܳܢܳܝܐ ܘܰܦܪܺܝܫܽܘܬܐ ܕܰܠܦܽܘܬ ܓܶܢܣܐ ܕܰܡܦܰܪܫܺܝܢ ܒܢ̈ܰܝ ܓܰܘܐ ܡܶܢ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܘܟܶܢ ܪܳܓܫܺܝܢ ܕܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܐ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܐ. ܗܟܰܢܐ ܕܶܝܢ܆ ܢܳܩܶܠ ܠܰܢ ܟܬܳܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܐܽܘܪܚܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܬܥܢܶܝܢܰܢ ܥܰܡ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܠܦܽܘܬ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ.
[2] ܟܰܕ ܫܠܺܝ ܥܰܡܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܒܰܐܪܥܐ ܕܰܟܢܰܥܢ܆ ܝܶܪܒܰܬ݀ ܠܳܗ̇ ܐܰܣܺܝܪܽܘܬܗܽܘܢ ܕܥܰܡ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܳܠܨܳܝܐ ܗܘܳܐ ܕܰܢܣܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܠܝܳܬܗܽܘܢ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܥܶܢܝܳܢܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ. ܒܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܥܰܬܺܝܩܬܐ܆ ܢܽܘܟܪܳܝܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܝܢܐ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܐܰܘ ܒܓܶܢܣܐ܆ ܐܰܘ ܒܦܽܘܠܚܳܢܐ ܡܫܰܚܠܰܦ ܗ̱ܘܐ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܣܳܓ̈ܕܰܝ ܨܰܠܡ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܘܥܳܡܪܺܝܢ ܒܰܦܠܶܣܛܺܝܢܺܝ܆ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܢ̈ܰܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܺܐܝܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܳܐܦ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܠܰܝܬܰܝܗܽܘܢ ܝܽܗ̱ܘ̈ܕܳܝܶܐ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܶܢ ܓܶܢ̈ܣܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ. ܘܣܽܘܓܳܐܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܠܰܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܳܪ̈ܰܝ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܘܰܒܡܰܕܰܐܬܐ ܦܳܠܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: «ܘܟܽܠ ܥܰܡܳܐ ܕܝܳܬܰܪܘ ܡܶܢ ܐܳܡܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܒܳܐܕ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܘܚܺܬܳܝ̈ܶܐ ܘܦܰܪ̈ܙܳܝܶܐ ܘܚܶܘ̈ܳܝܶܐ ܘܝܰܒܽܘ̈ܣܳܝܶܐ܃ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ܂ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܝܳܬܰܪܘ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܒܢ̈ܰܝ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܠܡܰܘܒܳܕܽܘ ܐܶܢܽܘܢ܂ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܶܗ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܘܦܰܠܳܚ̈ܶܐ ܘܡܰܣ̈ܩܰܝ ܡܰܕܰܐܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ» (2 ܫܪ̈ܒܐ ܕܥܰܡ̈ܡܐ 8: 7-8). ܡܶܟܺܝܠ: ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܠܰܘ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܐܶܫܬܟܰܚܘ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܐܳܦܠܐ ܚܰܝܠܐ ܩܳܢܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܒܪܰܡ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܳܝܶܠ ܐܶܫܬܠܶܡܘ܆ ܘܥܰܠ ܪ̈ܰܚܡܰܝܗܽܘܢ ܐܶܬܬܟܶܠܘ. ܒܩܶܨܰܬ ܗܳܕܶܐ ܦܰܩܶܕ ܟܬܳܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ: «ܘܰܠܥܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܬܥܺܝܩܽܘܢ܂ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܓܶܝܪ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܢܰܦܫܳܐ ܕܥܳܡܽܘܪ̈ܶܐ܂ ܡܶܛܽܠ ܕܥܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ» (ܡܦܩܢܐ 23: 9). ܬܽܘܒ ܡܫܰܪܰܪ ܣܶܦܪܐ ܕܡܰܦܰܩܬܐ ܕܰܫܟܺܝܚܽܘܬ ܙܢܐ ܕܫܳܘܝܽܘܬܐ ܒܶܝܬ ܒܰܪ ܐܰܪܥܐ ܘܰܠܢܽܘܟܪܳܝܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܳܗ̇ ܟܰܕ ܡܦܰܩܶܕ ܕܢܶܬܬܕܺܝܢ ܒܩܳܢܽܘܢܐ ܚܰܕ ܒܶܝܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܰܝ ܐܰܪܥܐ: «ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܚܰܕ ܢܶܗܘܶܐ܆ ܠܒܽܘ̈ܟܢܶܐ ܘܰܠܥܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܰܝܢܳܬܟܽܘܢ» (ܡܦܩܢܐ 12: 49).
[3] ܒܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܚܕܰܬܐ܆ ܡܶܬܢܰܟܪܺܝ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܠܥܳܠܡܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܣܰܪ. ܒܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ ܕܶܝܢ ܢܶܣܝܳܢܐ ܚܰܕܬܐ ܩܳܢܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܐ ܡܫܺܝܚܐ ܒܥܳܠܡܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܢܽܘܟܪܳܝܐ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܕܒܶܗ ܡܶܫܬܟܰܚ ܥܰܡ ܐܰܒܐ ܘܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܥܳܠܡܐ ܬܽܘܒ ܟܰܪ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܡܫܺܝܚܐ ܡܳܪܰܢ܆ ܕܽܘܟܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܐ ܩܰܒܶܠܬܶܗ: «ܠܕܺܝܠܶܗ ܐܶܬܳܐ ܘܕܺܝܠܶܗ ܠܳܐ ܩܰܒܠܽܘܗ̱ܝ» (ܝܘܚܢܢ 1: 11).
[4] ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܝܰܗ̱ܒ ܣܽܘܟܳܠܐ ܚܰܕ̱ܬܐ ܠܳܐܕܫܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܐ܆ ܘܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܰܢ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܒܥܶܠܰܬ ܚܛܺܝܬܐ. ܚܛܺܝܬܐ ܓܶܝܪ ܦܳܪܫܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܘܚܰܛܳܝܐ ܡܶܬܢܰܟܪܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܩܰܕܺܝܫ ܒܟܽܠ. ܡܳܕܶܝܢ: ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܦܽܘܬ ܥܳܠܡܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܟܒܺܝܫܽܘܬܐ ܠܰܚܛܺܝܬܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܬܢܰܟܪܳܝܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ ܓܶܝܪ ܡܰܥܒܪܺܝܢ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܗܳܕܶܐ ܐܰܪܥܐ܆ ܒܪܰܡ ܠܐ ܡܶܢ ܗܳܢ ܥܳܠܡܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܟܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ: «ܠܳܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܐܶܢܳܐ ܓܶܝܪ ܓܒܺܝܬܟܽܘܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܣܳܢܶܐ ܠܟܽܘܢ ܥܳܠܡܳܐ» (ܝܘܚܢܢ 15: 19). ܡܶܟܺܝܠ: ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܐܰܟܡܐ ܕܰܡܫܰܪܰܪ ܡܫܺܝܚܐ ܡܳܪܰܢ: «ܡܰܠܟܽܘܬܝ ܕܺܝܠܝ ܠܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ» (ܝܘܚܢܢ 18: 36). ܒܰܕܓܽܘܢ: ܒܗܳܢܐ ܥܳܠܡܐ ܐܰܟܣ̈ܢܳܝܶܐ ܚܢܰܢ܆ ܒܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܰܢ ܪܽܘܚܳܢܳܝܐ ܫܰܪܺܝܪܐ.
[5] ܟܬܳܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܘܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܚܕܰܬܐ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܡܦܰܩܶܕ ܕܢܶܪܚܰܡ ܠܰܐܟܣ̈ܢܳܝܶܐ ܘܢܶܥܒܶܕ ܥܰܡܗܽܘܢ ܛܳܒܬܐ. ܢܽܘܟܪܳܝܐ ܡܰܢ܆ ܘܓܰܠܘܳܝܐ܆ ܘܚܳܙܽܘܩܐ܆ ܕܠܐ ܛܳܟ ܒܰܣܢܺܝܩܽܘܬܐ ܪܰܒܬܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܠܰܡܥܰܕܪܳܢܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܩܶܨܰܬ ܚܢܺܝܓܽܘܬܗܽܘܢ ܪܰܒܬܐ ܘܰܣܢܺܝܩܽܘܬܗܽܘܢ ܝܰܘܡܳܝܬܐ ܕܥܳܒܪܐ ܠܚܰܝܠܗܽܘܢ ܘܰܡܟܳܢ̈ܘܳܬܗܽܘܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܒܶܝܬ ܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܕܙܳܕܶܩ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܢܺܐܨܰܦ ܡܶܬܡܢܶܝܢ ܒܗܳܝ ܕܩܰܫܝܽܘܬܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܝܶܩܪܰܬ݀܆ ܘܩܶܢ̈ܛܶܐ ܐܰܠܶܨܘ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܦܩܽܘܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܗܽܘܢ ܘܰܐܬܪܗܽܘܢ.
[6] ܬܚܽܘܡܐ ܠܚܽܘܒܐ ܥܺܕܬܐ ܣܳܟ ܠܐ ܝܳܕܥܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܐܠܶܦ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕ«ܚܽܘܒܳܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܠܰܝܬ܆ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܰܦܫܶܗ ܢܣܺܝܡ ܚܠܳܦ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗ̱ܝ» (ܝܘܚܢܢ 15: 13). ܥܺܕܬܐ ܕܶܝܢ ܐܶܡܐ ܗ̱ܝ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܝܳܨܦܐ ܒܰܒܢ̈ܶܝܗ̇ ܕܠܐ ܦܽܘܪܫܳܢܐ܆ ܘܡܰܠܦܐ ܠܗܽܘܢ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܰܐܟܣ̈ܢܳܝܶܐ ܘܪܶܚܡܰܬܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝ ܡܫܺܝܚܳܝܽܘܬܐ܆ ܐܰܩܺܝܡܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܐܒܳܗ̈ܳܬܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒ̈ܳܬܶܐ ܠܰܐܟܣ̈ܢܳܝܶܐ܆ ܘܰܦܪܰܫܘ ܠܗܽܘܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܠܰܐܟܺܝܦܽܘܬܐ ܒܣܳܥܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܐܟܣ̈ܢܳܝܶܐ܆ ܟܰܕ ܠܰܩܪܳܝܬܐ ܕܡܰܠܦܳܢܐ ܫܡܰܝܳܢܐ ܡܳܠܶܝܢ܆ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ: «ܟܶܦܢܶܬ ܓܶܝܪ ܘܝܰܗ̱ܒܬܽܘܢ ܠܺܝ ܠܡܶܐܟܰܠ܆ ܘܰܨܗܺܝܬ ܘܰܐܫܩܺܝܬܽܘܢܳܢܝ܆ ܐܰܟܣܢܳܝܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܟܰܢܶܫܬܽܘܢܳܢܝ» (ܡܬܝ 25: 35).
[7] ܝܰܘܡܳܢܐ ܓܶܝܪ܆ ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ ܕܰܒܡܰܕܢܚܐ ܒܰܪܕܽܘܦܝܐ ܚܰܕܬܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ: ܩܶܛܠܐ܆ ܚܰܪܒܐ܆ ܫܶܒܝܐ܆ ܓܳܠܽܘܬܐ܆ ܘܡܶܢ ܥܶܩܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܠܦܺܝܢ. ܡܶܢܝܳܢܐ ܪܰܒܐ ܕܶܝܢ ܕܥܰܡܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܶܬܐܶܠܶܨܘ ܘܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܐܰܪܥܗܽܘܢ܆ ܚܕܺܝܪܺܝܢ ܒܕܶܚܠܬܐ ܘܰܪܬܺܝܬܐ܆ ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܒܣܰܒܪܐ ܕܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܛܳܒܺܝܢ ܡܠܶܝܢ. ܟܰܕ ܡܫܰܪܪܺܝܢܰܢ ܕܙܳܕܶܩ ܕܰܢܚܰܡܣܶܢ ܒܰܐܪܥܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܰܕܣܳܒܰܝ̈ܢ܆ ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܒܰܪܕܽܘܦܝܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܐ܆ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܠܰܢ ܐܶܠܐ ܕܺܐܝܕܐ ܕܰܡܥܰܕܪܳܢܽܘܬܐ ܢܶܦܫܽܘܛ ܠܗܽܘܢ ܕܠܐ ܢܶܪܓܫܽܘܢ ܒܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܘܳܐܦ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܣܰܒܪܐ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܩܪܶܒܘ ܕܢܶܚܣܪܽܘܢ ܒܥܶܠܰܬ ܪܽܘܫܥܐ ܘܒܺܝܫܽܘܬܐ.
[8] ܐܰܝܟܰܢܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܕܢܶܛܥܶܐ ܠܰܬܪܶܝܢ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܝܘܚܢܢ ܐܒܪܗܡ ܘܦܘܠܘܣ ܝܐܙܔܝ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܒܰܐܪܥܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܗܽܘܢ ܫܟܺܝܚܺܝܢ܆ ܘܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܰܐܠܳܗܐ ܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܘܳܐܦܠܐ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܡܝܰܩܪܺܝܢ܆ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ. ܡܓܰܪܓܺܝܢܰܢ ܠܟܽܘܢ ܕܰܬܨܰܠܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܗܦܽܘܟܝܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܒܰܥܓܰܠ ܡܶܢ ܐܰܬܰܪ ܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܗܽܘܢ.
[9] ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܰܐܟܣ̈ܢܳܝܶܐ ܘܰܕܓܳܠܘ̈ܳܝܶܐ ܐܰܦܬܐ ܗ̱ܝ ܕܰܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܢܫܰܡܶܫ܆ ܗܰܘ ܕܰܚܝܳܐ ܠܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܐ ܟܰܕ ܡܰܫܪܝܐ ܠܶܗ ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܒܰܒܣܰܪ ܐܶܡܶܗ ܠܐ ܐܶܫܟܚܰܬ݀܆ «ܘܰܟܪܰܟܬܶܗ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܐܪܡܺܝܬܶܗ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܗ̱ܘܐ ܠܗܽܘܢ ܕܽܘܟܬܳܐ» (ܠܘܩܐ 2: 7). ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܶܬܓܰܠܘܺܝ ܟܰܕ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܕܰܒܪܶܗ ܝܰܘܣܶܦ ܒܳܬܰܪ ܡܐ ܕܦܰܩܶܕ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟܐ ܒܚܶܠܡܐ ܕܢܰܪܚܩܺܝܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܒܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܰܘܒܕܺܝܘܗ̱ܝ (ܚܙܺܝ ܡܬܝ 2: 13-15). ܣܰܓܺܝ ܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܠܕܽܘܟܬܐ ܕܒܳܗ̇ ܢܒܽܘܬܽܘܢ ܘܢܶܕܡܟܽܘܢ. ܘܕܰܠܡܐ ܓܶܝܪ ܐܶܣܬܰܢܩܰܬ݀ ܐܺܝܩܰܪܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܠܦܽܘܠܚܳܢܐ܆ ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܐ܆ ܐܰܘ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܕܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܐܳܠܨܳܝ̈ܳܢ. ܘܟܰܕ ܡܰܟܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܒܶܝܢܳܬ ܒܢ̈ܰܝ ܥܰܡܐ܆ ܬܶܢܝܳܢܽܘܬ ܢܽܘܟܪܳܝܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܡܶܢ ܕܕܺܝܠܶܗ܆ ܘܶܐܡܰܪ: «ܒܪܶܗ ܕܶܝܢ ܕܐ̱ܢܳܫܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܐܰܝܟܐ ܕܢܶܣܡܽܘܟ ܪܺܝܫܶܗ» (ܡܬܝ 8: 20).
[10] ܒܰܕܓܽܘܢ܆ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܆ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܡܥܰܕܪܳܢܽܘܬܐ ܟܰܕ ܠܗܽܘܢ ܬܽܘܪܣܳܝܐ ܘܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܘܰܐܓܽܘܪܣܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܕܶܝܢ ܠܦܽܘܩܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܫܰܡܠܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܠܩܳܠܶܗ ܢܶܫܡܰܥ ܕܳܐܡܰܪ: «ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ܆ ܕܰܟܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܚ̈ܰܝ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܠܺܝ ܗ̱ܽܘ ܥܒܰܕܬܽܘܢ» (ܡܬܝ 25: 40).
[11] ܕܠܐ ܕܰܠܡܐ܆ ܡܰܪܕܽܘܬܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢ ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ ܕܡܰܕܢܚܐ ܡܫܰܚܠܦܐ ܗ̱ܝ ܟܽܠܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܫܟܺܝܚܐ ܒܡܰܥܪܒܐ. ܘܥܰܣܩ̈ܘܳܬܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܓܳܠܘܳܝ̈ܶܐ ܩܳܝ̈ܡܳܢ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܢ܆ ܐܰܝܟ ܦܫܺܝܪܽܘܬܐ ܒܰܝܢܳܬ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܕܶܐܫܬܪܺܝܘ ܒܡܰܥܪܒܐ ܡܚܰܦܛܺܝܢܰܢ ܕܢܶܐܚܕܽܘܢ ܒܬܰܘܕܺܝܬܰܢ ܘܡܰܪܕܽܘܬܰܢ ܕܠܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܠܰܡܫܰܚܠܳܦܽܘ܆ ܗܺܝܝܽܘܬܰܢ ܠܡܺܐܡܰܪ܆ ܘܡܰܪܕܽܘܬܰܢ ܡܫܺܝܚܳܝܬܐ ܡܰܕܢܚܳܝܬܐ ܕܠܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܠܡܶܚܣܰܪ ܒܡܰܥܪܒܐ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܰܘܝܽܘܬܐ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܒܶܝܬ ܡܰܪܕܽܘܬܰܢ ܠܡܰܪܕܽܘܬܐ ܕܓܰܘܐ ܡܰܥܪܒܳܝܐ ܕܠܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܶܬܓܰܠܘܳܢܽܘܬܐ ܥܶܠܰܬ ܐܽܘܒܕܳܢܐ ܕܡܰܪܕܽܘܬܰܢ.
[12] ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܒܡܶܬܓܰܠܘܳܢܽܘܬܐ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܪ̈ܰܒܶܐ ܐܰܟܚܕܐ܆ ܒܦܽܘܠܺܝܛܺܝܩܺܝ ܟܺܝܬ܆ ܘܰܒܡܰܪܕܽܘܬܐ܆ ܘܰܒܬܰܘܕܺܝܬܐ܆ ܘܰܣܛܰܪ. ܡܶܬܓܰܠܝܐ ܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬܳܗ̇ ܠܰܝܬܳܝܽܘܬܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܐ ܟܢܽܘܫܝܳܝܬܐ ܒܰܟܡܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܐ܆ ܘܳܐܦܠܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܟܡܐ ܡܶܢ ܙܶܕ̈ܩܶܐ ܕܳܐܠܨܳܝܺܝܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܚܺܐܪܽܘܬ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܡܶܬܓܰܠܙܐ ܒܰܟܡܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܐ ܟܰܪ ܕܚܺܐܪܽܘܬܐ ܕܓܽܘܒܳܝ ܬܰܘܕܺܝܬܐ ܠܰܝܬ܆ ܐܳܦܠܐ ܚܺܐܪܽܘܬܐ ܕܡܰܡܠܠܐ܆ ܘܰܣܛܰܪ. ܡܶܬܓܰܠܘܳܢܽܘܬܐ ܗܘܳܬ݀ ܡܳܕܶܝܢ ܥܒܳܕܐ ܕܨܶܒܝܳܢܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܪܰܦܝܽܘܬܐ ܠܳܐܕ̈ܫܶܐ ܕܥܠܰܝܢ ܡܶܬܬܣܺܝܡܺܝܢ܆ ܘܬܽܘܒ ܪܶܓܬܐ ܕܢܺܐܚܶܐ ܒܺܐܝܩܳܪܐ ܡܚܰܘܝܳܐ ܒܰܢ.
[13] ܡܫ̈ܰܐܠܶܐ ܓܶܝܪ ܡܒܰܚܢܺܝܢ ܐܽܘܪܚܐ ܕܰܢܣܺܝܡ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܠܰܡܛܰܟܳܣܽܘ ܠܡܶܬܓܰܠܘܳܢܽܘܬܐ ܘܰܠܡܶܐܚܰܕ ܛܽܘ̈ܢܒܶܝܗ̇. ܗܳܟܘܳܬ܆ ܗܘܳܬ݀ ܠܳܗ̇ ܡܳܐܢܐ ܕܥܺܝܨܽܘܬܐ ܥܰܠ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܐ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܠܓܰܠܘܳܝ̈ܶܐ ܟܰܪ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܩܶܛܪ̈ܶܐ. ܬܰܡܳܢ ܬܽܘܒ ܦܽܘܠܺܝܛܺܝܩܳܐܺܝܬ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܒܰܨܒܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܟܰܕ ܠܓܰܒܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܐ ܡܰܗܡܶܝܢ܆ ܘܠܐ ܡܶܬܥܢܶܝܢ ܥܰܡ ܓܰܠܘ̈ܳܝܶܐ ܐܰܟܡܐ ܕܰܣܢܺܝܩܺܝܢ ܠܰܡܥܰܕܪܳܢܽܘܬܐ܆ ܘܠܰܐܟܺܝܦܽܘܬܐ܆ ܘܰܠܚܽܘܒܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܕܰܪܕܽܘܦܝܐ ܕܓܰܠܘܳܝ̈ܶܐ ܒܡܰܫܪ̈ܝܳܬܐ ܕܽܐܘܪܺܝܦܺܝ ܒܥܶܠܰܬ ܬܰܘܕܺܝܬܗܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܝܬܐ. ܠܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ܆ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܕܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܢܣܰܦܩܽܘܢ ܕܰܛܠܺܝܡܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ ܠܐ ܬܶܬܥܰܦܰܦܝ. ܬܽܘܒ ܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܒܬܰܐܓܳܪܽܘܬܐ ܕܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ܆ ܘܰܙܢܰܝ̈ܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܐ܆ ܘܳܐܦ ܛܶܒ̈ܶܐ ܡܳܛܶܝܢ ܠܡܰܫܡܰܥܬܰܢ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܓܳܠܽܘܬܐ ܡܳܝܬܺܝܢ.
[14] ܨܰܘܡܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢܳܝܐ ܡܩܰܕܫܐ ܙܰܒܢܰܐ ܗ̱ܘ ܦܰܐܝܐ ܕܢܶܦܬܰܚ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܒܳܬܰܝ̈ܢ܆ ܘܕܰܢܩܰܒܶܠ ܐܰܟܣ̈ܢܳܝܶܐ ܘܓܳܠܘܳܝ̈ܶܐ ܒܚܽܘܒܐ ܡܫܺܝܚܳܝܐ܆ ܘܕܰܢܥܰܕܰܪ ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܐܪܥܗܽܘܢ ܐܰܪܚܶܩܘ܆ ܕܬܶܬܺܝܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܒܽܘܪܟܬܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܐܰܟܣ̈ܢܳܝܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܗܰܘ ܕܩܰܒܶܠ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܠܐ ܒܺܝܕܰܥܬܶܗ܆ ܘܰܠܗܽܘܢ ܐܰܪܰܥ.
[15] ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܢܩܰܪܶܒ ܠܡܳܪܝܐ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܕܢܶܗܘܽܢ ܠܶܗ ܕܽܘܟܬܐ ܕܒܳܗ̇ ܢܰܫܪܶܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܒܣܶܦܪܐ ܕܓܶܠܝܳܢܐ ܠܰܢ ܐܳܡܰܪ: «ܗܳܐ ܩܳܡܶܬ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܘܶܐܩܽܘܫ܆ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܫܳܡܰܥ ܒܩܳܠܝ̱ ܘܢܶܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ܆ ܘܶܐܥܽܘܠ ܘܰܐܚܫܶܡ ܥܰܡܶܗ ܘܗܽܘ ܥܰܡܝ» (ܓܠܝܢܐ 3: 20). ܗܳܟܘܳܬ: ܬܝܳܒܽܘܬܐ ܬܪܺܝܨܬܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܒܠܶܒܐ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܘܰܡܛܰܝܒܺܝܢܰܢ ܢܰܦܫܰܢ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܠܡܳܪܝܐ ܒܚܰܕܘܳܐ ܘܰܦܨܺܝܚܽܘܬܐ. ܨܰܘܡܐ ܛܳܒ ܦܽܘܪܣܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ܆ ܘܰܢܚܰܘܶܐ ܚܽܘܒܰܢ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܓܶܢܣܰܢ.
[16] ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܐ ܚܰܝܠܬܳܢܐ ܢܒܰܪܶܟ ܨܰܘܡܰܢ܆ ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ܆ ܘܢܶܨܛܒܶܐ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܢ. ܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܡܫܰܐܠܺܝܢܰܢ ܕܰܢܚܰܣܶܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ܆ ܘܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܕܰܢܥܰܕܥܶܕ ܟܽܠܰܢ ܥܺܐܕܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܡܫܰܒܰܚܬܐ ܒܚܽܘܠܡܳܢܐ ܛܳܒܐ܆ ܘܛܰܝܒܘ ܕܡܳܪܝܐ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܘܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܫܪܟܐ.

ܟܬܝܒ ܒܩܠܝܬܢ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ ܒܕܪܡܣܘܩ – ܣܘܪܝܐ
ܝܘܡܐ ܬܫܝܥܝܐ ܕܝܪܚܐ ܕܐܕܪ ܕܫܢܬ ܒܝܘ
ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܢ̱ܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܢ

الخبر بالصور