الإثنين, 27 أيار 2019    |     الرئيسية    اتصل بنا
لمتابعة أحدث الأخبار، يمكنكم زيارة موقعنا باللغة الإنكليزية: /syriacpatriarchate.org/category/news               زوارنا الأعزاء يمكنكم أيضاً متابعة أخبارنا وزيارتنا والتواصل معنا عبر الفيس بوك من خلال العنوان التالي Syrian Orthodox Patriarchate               والصفحة المخصصة لقداسة سيدنا البطريرك على العنوان التالي: His Holiness Patriarch Moran Mor Ignatius Aphrem II               يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني التالي: (malkhori4@gmail.com)               لمن يرغب بالاطلاع على أعمال هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية يرجى زيارة صفحة الهيئة على الفيس بوك من خلال العنوان التالي St. Ephrem Patriarchal Development Committee              
الرئيسية > أنباء البطريركية > رسالة عيد الميلاد المجيد 2016 باللغة السريانية
رسالة عيد الميلاد المجيد 2016 باللغة السريانية
بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وجّه قداسة سيدنا البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني رسالة معايدة باللغة السريانية لأبنائه الروحيين في جميع الكنائس السريانية الأرثوذكسية في العالم.
في ما يلي نصّ الرسالة الكامل:


ܡܢܝܢܐ: 740/2016
ܣܝܩܘܡܐ: 20/12/2016
ܒܛܝܒܘ ܕܐܠܗܐ
ܐܝܓܢܛܝܘܤ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ
ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ
ܘܪܝܫܐ ܓܘܢܝܐ ܕܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ


ܒܢܝ̈ܐ ܕܝܠܢ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܡܝܩܪ̈ܐ ܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ
ܛܝܒܘ ܕܡܪܝܐ ܬܢܛܪܟܘܢ

«ܓܢܺܝܙ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܟ܆ ܘܰܓܠܶܐ ܝܰܠܕܳܟ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ. ܬܶܗܪܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܠܟܽܠ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܰܫܪܳܪܐ.» (ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ)

ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܓܶܝܪ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܩܳܠܐ ܪܳܡܐ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܐ ܕܽܘܓܐ. ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܒܗܽܘ̈ܠܳܠܶܐ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ ܩܰܒܠܽܘ܆ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܐ ܚܕܳܪ̈ܰܝ ܢܽܘܪܐ ܠܶܗ ܠܪܳܥܝܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܥܰܕܥܶܕܘ܆ ܘܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܬܽܘܒ ܒܕܳܫ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܣܓܶܕܘ܆ ܘܡܶܢ ܦܳܪܶܣ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܠܗܳܕܶܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ܆ ܐܰܠܗܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ܆ ܐܶܬܰܘ. ܟܽܠܡܰܢ ܕܰܣܗܶܕ܆ ܐܶܬܕܰܡܰܪ: ܐܰܠܳܗܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܘܰܢܣܰܒ ܠܶܗ ܟܝܳܢܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܐ܆ ܘܝܳܬܶܗ ܚܰܘܺܝ ܠܰܒܪܺܝܬܶܗ.
ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܶܝܢ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܰܘܳܬܐ ܓܰܡܰܪ܆ ܘܰܠܫܽܘܘܕܳܝܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܫܰܡܠܺܝ. ܗܐ ܟܬܺܝܒ ܒܶܐܫܰܥܝܐ ܢܒܺܝܐ: «ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܠܕܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܠܰܢ܆ ܘܰܒܪܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܠܰܢ܆ ܘܰܗܘܐ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ» (ܐܫܥܝܐ 9: 6). ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܠܽܘܩܐ ܡܣܰܒܪܳܢܐ ܐܳܡܰܪ: «ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܠܟܽܘܢ ܓܶܝܪ ܝܰܘܡܳܢܐ ܦܳܪܽܘܩܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܳܪܝܐ ܡܫܺܝܚܐ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ» (ܠܘܩܐ 2: 11).
ܝܰܘܡܳܢܐ܆ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܐ ܕܒܶܗ ܚܳܐܶܝܢܰܢ܆ ܣܰܒܪܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܒܨܶܒܘ̈ܳܬܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝ̈ܳܬܐ ܬܠܶܐ: ܗܐ ܪܳܗܛܺܝܢ ܡܰܢ ܒܳܬܰܪ ܫܽܘܒܚܐ ܣܪܺܝܩܐ܆ ܢܳܦܠܺܝܢ ܕܶܝܢ ܒܫܽܘܥܒܳܕܐ ܕܽܐܘܡܳܢܽܘܬܐ (ܬܶܟܢܳܠܳܘܓܝܰܐ)܆ ܘܡܶܫܬܰܠܛܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܪ̈ܶܢܝܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܚܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܡܢܰܣܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܰܥܒܰܕ ܗܶܢܽܘܢ ܠܢܰܦܫܗܽܘܢ܆ ܢܩܰܘܽܘܢ܆ ܒܪܰܡ ܡܶܬܪܰܚܩܺܝܢ ܡܶܢ ܚܰܕܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܘܨܳܝܒܺܝܢ ܠܘܳܬ ܦܣܳܩ ܣܰܒܪܐ ܘܰܬܥܳܫܐ. ܗܐ ܥܠܰܝܡܽܘܬܐ ܬܥܺܝܫܬܐ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܡܶܢ ܩܰܫܝܽܘܬ ܙܰܒܢܐ ܘܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܥܬܺܝܕܽܘܬܐ ܪܳܛܢܐ܆ ܡܰܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܗܳܢܐ ܥܳܠܡܐ ܕܒܶܗ ܙܶܕ̈ܩܶܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܬܕܺܝܫܺܝܢ܆ ܘܶܐܢܳܢܳܝܽܘܬܐ ܘܪܶܚܡܰܬ ܡܳܡܽܘܢܐ ܡܶܬܩܰܠܣܐ.
ܐܳܦܶܢ ܙܡܳܡܐ ܕܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܕܒܶܗ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢܰܢ ܥܰܠܺܝ ܩܳܠܶܗ܆ ܘܳܐܦܶܢ ܣܓܺܝܘ ܥܰܣܩ̈ܘܳܬܐ ܘܶܒܽܘ̈ܠܒܳܠܶܐ ܕܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܰܢ܆ ܒܡܰܕܢܚܐ ܟܺܝܬ ܘܰܒܡܰܥܪܒܐ܆ ܩܳܠܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܥܰܫܺܝܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܬܪܺܝܡ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܰܐܠܶܦ ܠܰܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ ܡܰܚܝܳܢܺܝܬܐ܆ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܢܶܪܚܡܽܘܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܡܙܰܡܶܢ܆ ܘܰܕܢܶܬܪܰܚܩܽܘܢ ܡܶܢ ܙܺܐܦܐ ܕܦܰܟܺܝ̈ܗܳܬܐ ܕܗܳܢ ܥܳܠܡܐ ܩܳܪܶܐ.
ܥܺܕܬܐ ܡܰܢ ܠܳܐ ܫܳܠܝܐ ܘܳܐܦܠܐ ܟܳܠܝܐ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܣܗܰܕ ܕܠܰܡ ܝܰܠܽܘܕܐ ܕܰܡܥܰܪܬܐ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ «ܣܰܒܪܐ ܛܳܒܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ» (ܠܘܩܐ 2: 14). ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܣܳܗܕܐ ܥܺܕܬܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܕܒܰܛܶܠ ܠܡܰܘܬܐ ܘܰܙܟܐ ܠܰܚܛܺܝܬܐ ܘܝܰܗ̱ܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܶܗ (ܚܙܝ ܝܘܚܢܢ 6: 47).
ܥܺܕܬܐ ܪܕܺܝܦܬܐ ܬܽܘܒ ܩܳܪܝܐ ܠܰܒܢ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܢܥܰܫܢܽܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܢܬܰܩܦܽܘܢ ܣܰܒܪܗܽܘܢ ܒܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ – ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ «ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ܆ ܥܰܡܰܢ ܐܰܠܳܗܰܢ» (ܡܬܝ 1: 23) – ܗܰܘ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܒܰܛܠܽܘܡܝܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܐܰܪܓܶܫ܆ ܘܥܰܠ ܩܰܫܝܽܘܬܗܽܘܢ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܡܶܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܠܐ ܩܰܒܠܽܘܗ̱ܝ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܘܪܰܕܦܶܗ ܗܝܪܘܕܝܣ ܡܰܠܟܐ ܘܶܐܬܢܰܟܪܺܝ ܥܰܡ ܝܺܩܰܪܬܶܗ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܐ ܠܡܶܨܪܶܝܢ.
ܥܕܰܟܺܝܠ ܒܙܰܒܢܐ ܡܙܰܠܗܙܐ ܕܚܰܪܒܐ ܘܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܚܳܐܶܝܢܰܢ܆ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܰܢ ܒܡܰܕܢܚܐ ܐܰܝܟܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܫܺܝܚܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܩܶܛܠܐ ܘܫܶܒܝܐ ܘܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܚܳܕܪܺܝܢ ܠܰܢ܆ ܒܪܰܡ ܥܰܡ ܗܳܢܐ ܟܽܠܶܗ ܠܥܺܐܕܐ ܕܡܰܘܠܳܕܐ ܡܚܰܓܶܝܢܰܢ܆ ܐܳܦܶܢ ܒܚܰܫܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܐ ܥܰܠ ܡܐ ܕܓܳܕܶܫ ܒܰܐܬܪܰܢ. ܣܰܒܪܰܢ ܓܶܝܪ ܣܳܓܶܐ ܒܗܰܘ ܝܳܢܶܣܩܐ ܕܰܡܥܰܪܬܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܥܰܡܛܳܢܐ ܕܗܳܢ ܥܳܠܡܐ܆ ܘܕܳܢܰܚ ܒܢܽܘܗܪܐ ܕܚܽܘܒܶܗ ܘܓܶܠܝܳܢܐ ܕܫܽܘܒܚܶܗ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܒܗܳܢܐ ܣܰܒܪܐ܆ ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܦܘܠܘܣ ܝܐܙܔܝ ܘܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܝܘܚܢܢ ܐܒܪܗܡ܆ ܡܺܝܛܪ̈ܦܽܘܠܺܝܛܽܘ ܚܛܺܝ̈ܦܶܐ ܕܚܳܠܳܒ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܬܠܳܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܦܶܠܓܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܐܶܬܚܛܶܦܘ܆ ܟܰܕ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܕܢܶܗܦܟܽܘܢ ܠܚܳܠܳܒ ܥܰܡ ܚܛܺܝ̈ܦܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܘܬܶܬܓܡܰܪ ܒܗܽܘܢ ܚܰܕܽܘܬܐ ܕܚܽܘܪܳܪܳܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܕܚܳܠܳܒ.
ܬܰܗܢ̈ܝܳܬܐ ܠܶܒܳܢܳܝ̈ܳܬܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܐܰܒܳܗܳܐܺܝܬ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܕܡܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬܐ ܬܪ̈ܺܝܨܳܬ ܫܽܘܒܚܐ ܕܒܟܽܠܶܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ ܒܦܽܘܪܣܐ ܗܳܢܐ ܕܥܺܐܕܐ ܕܡܰܘܠܳܕܐ ܘܰܕܪܺܝܫ ܫܰܢ̱ܬܐ ܚܕܰܬܐ. ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܓܶܝܪ ܕܬܶܛܥܰܢܝ ܫܰܢ̱ܬܐ ܚܕܰܬܐ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܐ ܘܰܫܠܳܡܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ܆ ܘܰܕܢܶܦܪܽܘܣ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܐ ܫܰܝܢܐ ܘܢܶܬܶܠ ܚܽܘܠܡܳܢܐ ܛܳܒܐ ܠܟܽܠܰܢ. ܒܪܺܝܟ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܒܪܺܝܟܐ ܗ̱ܝ ܫܰܢ̱ܬܐ ܚܕܰܬܐ.

الخبر بالصور