الأحد, 27 أيار 2018    |     الرئيسية    اتصل بنا
لمتابعة أحدث الأخبار، يمكنكم زيارة موقعنا باللغة الإنكليزية: /syriacpatriarchate.org/category/news               زوارنا الأعزاء يمكنكم أيضاً متابعة أخبارنا وزيارتنا والتواصل معنا عبر الفيس بوك من خلال العنوان التالي Syrian Orthodox Patriarchate               والصفحة المخصصة لقداسة سيدنا البطريرك على العنوان التالي: His Holiness Patriarch Moran Mor Ignatius Aphrem II               يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني التالي: (malkhori4@gmail.com)               لمن يرغب بالاطلاع على أعمال هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية يرجى زيارة صفحة الهيئة على الفيس بوك من خلال العنوان التالي St. Ephrem Patriarchal Development Committee              
الرئيسية > أنباء البطريركية > بيان صادر عن آباء المجمع المقدس - باللغة السريانية
بيان صادر عن آباء المجمع المقدس - باللغة السريانية
ܒܽܘܝܳܢܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܐ ܕܣܽܘܢܢܶܕܘܣ ܩܰܕܺܝܫܬܐ
ܕܥܺܕܬܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܐ ܐܳܪܬܳܕܽܘܟܣܳܝܬܐ ܕܰܐܢܛܝܘܟܝܐ

10 ܫܒܛ 2017

ܫܬܳܐ ܡܺܝܛܪ̈ܦܽܘܠܺܝܛܽܘ ܕܥܺܕܬܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܬܐ ܐܳܪܬܳܕܽܘܟܣܳܝܬܐ ܕܰܐܢܛܝܘܟܝܐ (ܐܰܪܒܥܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܣܽܘܢܢܶܕܽܘܣ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܣܽܘܢܢܶܕܽܘܣ) ܦܪܰܣܘ ܒܽܘܝܳܢܐ ܕܒܶܗ ܣܳܥܶܝܢ ܥܰܠ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ «ܪܝܫܐ ܐܝܬܘܗ̱ܝ ܪܒܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܢܛܘܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܕܘܓܡܰܛܰܐ ܕܝܠܗ̇ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܘܡܫܠܡܢ̈ܘܬܗ̇ ܫܠܝ̈ܚܝܬܐ ܘܐܒܗ̈ܝܬܐ܆ ܘܪܡܙܐ ܕܚܕܳܝܘܬܗ̇ ܘܡܡܬܠܢܐ ܕܡܡܠܠ ܒܫܡܗ̇ ܒܟܠܗܘܢ ܡܩܡ̈ܐ. ܘܡܕܒܪܢܐ ܓܰܘܳܢܝܐ ܠܟܠܗܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܝܗ̇ ܘܕܘܩܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܡܪ̈ܥܝܬܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܐܒܐ ܓܰܘܳܢܝܐ ܠܟܠܗܘܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ» (ܡܠܽܘܐܐ 7 ܡܶܢ ܬܚܽܘܡܐ ܕܥܺܕܬܐ)܆ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܒܽܘܝܳܢܐ ܡܰܟܫܠܺܝܢ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܶܗ ܘܰܐܚܺܝܕܽܘܬܶܗ ܘܚܽܘܡܣܳܢܶܗ ܕܕܽܘܓܡܰܐܛܰܐ ܡܫܺܝܚܳܝܬܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܐ. ܘܡܰܦܣܺܝܢ ܠܢܰܦܫܗܽܘܢ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܒܫܶܡ ܣܽܘܢܢܶܕܽܘܣ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܟܰܕ ܡܳܪܽܘܕܽܘܬܗܽܘܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܐ ܕܥܺܕܬܐ ܘܰܬܚܽܘܡܳܗ̇ ܓܳܠܶܝܢ܆ ܘܰܠܩܰܕܺܝܫܽܘܬܶܗ ܙܺܐܦܳܢܳܐܺܝܬ ܢܽܘܟܪܳܝܐ ܡܶܢ ܕܰܪܓܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܽܘܬܐ ܚܳܫܒܺܝܢ.

ܒܗܳܢܐ ܒܽܘܝܳܢܐ ܕܢܰܩܺܝܦܺܝܢ ܠܶܗ ܫܡܳܗܰܝ̈ܢ܆ ܡܫܰܪܪܺܝܢܰܢ ܕܠܰܡ:
1- ܡܰܣܠܺܝܢܰܢ ܘܰܡܢܰܟܪܺܝܢܰܢ ܟܽܠܳܢܳܐܺܝܬ ܟܽܠ ܡܐ ܕܶܐܬܟܬܶܒ ܒܒܽܘܝܳܢܐ ܥܗܺܝܕܐ ܡܰܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܩܽܘܛܪ̈ܳܓܶܐ ܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ ܠܩܰܕܺܝܫܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ܆ ܘܰܟܠܳܝܬܗܽܘܢ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܬܐ܆ ܘܟܽܠ ܡܐ ܕܺܐܝܬ ܕܗܳܕܶܐ ܟܠܳܝܬܐ ܡܶܢ ܫܓܽܘܫܝܐ ܘܒܽܘܠܒܳܠܐ ܘܰܦܠܺܝܓܽܘܬܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܥܺܕܬܐ.
2- ܩܪܺܝܚܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܫܬܐ ܡܺܝܛܪ̈ܦܽܘܠܺܝܛܽܘ ܠܐ ܡܡܰܬܠܺܝܢ ܠܣܽܘܢܢܶܕܽܘܣ ܕܺܝܠܰܢ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܘܠܐ ܡܡܰܬܠܺܝܢ ܐܳܦܠܐ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ.
3- ܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ ܘܠܳܐ ܩܳܢܽܘ̈ܢܳܝܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܣܪ̈ܚܳܢܘܳܬܐ ܘܬܶܫܡ̈ܫܳܬܐ ܐܶܦܺܝ̈ܣܩܽܘܦܳܝܳܬܐ ܕܰܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܺܝܛܪ̈ܦܽܘܠܺܝܛܽܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܬܚܽܘܡܐ ܕܥܺܕܬܐ ܘܰܒܠܐ ܡܰܦܣܳܢܽܘܬܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ (ܡܠܽܘܐܳܐ 50 (ܚ): «ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ: ܟܠܗܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܘܗ̱ܝ ܘܫܘܘ̈ܫܛܘܗ̱ܝ ܬܚܝܬ ܕܘܩܘܬܐ ܣܝܡܝܢ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ» ܘܰܡܠܽܘܐܳܐ 56: «ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ: ܕܢܬܒܛܠ ܐܝܬ ܠܗ ܕܰܢܕܘܩ ܡܠܝܐܝܬ ܒܫܦܝܪܘܬ ܓܒܝܘܬܐ ܕܟܗ̈ܢܐ ܕܡܣܪܚ ܠܗܘܢ ܠܦܘܬ ܛܘ̈ܟܣܐ ܕܥܕܬܐ ܘܡܫܠܡܢܘ̈ܬܗ̇܆ ܒܬܪ ܫܠܡܘܬܗ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ»). ܒܣܽܘܥܪܳܢܗܽܘܢ ܗܳܢܐ܆ ܦܳܪܫܺܝܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܡܶܢ ܥܺܕܬܐ.
4- ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܩܪܺܝܚܳܐܺܝܬ ܠܗܳܠܶܝܢ ܫܬܐ ܡܺܝܛܪ̈ܦܽܘܠܺܝܛܽܘ ܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܐ ܘܰܠܡܶܗܦܰܟ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܺܝܗܽܘܢ ܟܰܕ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܠܐ ܩܳܢܽܘ̈ܢܳܝܶܐ ܠܕܺܝܢܐ ܚܰܝܳܒܺܝܢ ܠܦܽܘܬ ܡܠܽܘ̈ܐܶܐ ܕܰܬܚܽܘܡܐ ܕܥܺܕܬܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܬܐ ܐܳܪܬܳܕܽܘܟܣܳܝܬܐ ܕܰܐܢܛܝܘܟܝܐ.

ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܕܣܽܘܢܢܶܕܽܘܣ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܡܫܰܪܪܺܝܢ ܣܽܘܡܳܟܗܽܘܢ ܠܬܰܚܠܽܘܦܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܐ ܕܡܳܪܝ ܦܶܛܪܽܘܣ ܫܠܺܝܚܐ܆ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ ܕܶܐܬܓܒܺܝ ܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܒܝܰܕ ܣܽܘܢܢܶܕܽܘܣ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܥܰܣ̈ܩܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܚܳܝܶܝܢܰܢ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܡܝܰܩܪܺܝܢ ܘܰܡܩܰܠܣܺܝܢ ܪܶܚܡܬܶܗ ܐܰܒܳܗܳܝܬܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝܐ ܒܰܫܟܺܝܚܽܘܬܶܗ ܐܰܡܺܝܢܬܐ ܥܰܡ ܥܰܡܐ ܣܽܘܪܝܳܝܐ ܡܰܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܐ܆ ܟܰܕ ܩܳܪܶܝܢ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܥܺܕܬܐ܆ ܩܠܺܝܪܽܘܣ ܟܺܝܬ ܘܥܳܠܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܕܰܢܨܰܠܽܘܢ ܬܟܺܝܒܳܐܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܥܺܕܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ܆ ܘܥ̈ܰܠܠܳܢܶܝܗ̇܆ ܘܠܰܣܡܳܟܐ ܕܪܺܝܫܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ.

ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܕܰܢܢܰܛܰܪ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟܝܳܢܺܝ̈ܢ܆ ܘܰܢܒܰܪܶܟ ܠܰܒܢ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ܆ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܕܩܰܕܺܝܫܬܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܘܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܪܺܝܫܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ.

ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܡܥܰܠܝܽܘܬܗܽܘܢ ܕܡܺܝܛܪ̈ܦܽܘܠܺܝܛܽܘ ܘܶܐܦܺܝ̈ܣܩܽܘܦܶܐ:
ܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܨܠܝܒܐ ܫܡܥܘܢ܆ ܡܠܘܟܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ
ܡܪܝ ܣܘܝܪܝܘܤ ܚܐܘܐ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܒܓܕܕ ܘܕܒܨܪܐ
ܡܪܝ ܬܐܘܦܝܠܘܤ ܓܘܪܓܝ ܨܠܝܒܐ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܛܘܪܠܒܢܢ
ܡܪܝ ܛܝܡܬܐܘܤ ܫܡܘܐܝܠ ܐܩܛܫ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ
ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܤ ܝܘܣܦ ܓܬܝܢ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܐܣܛܢܒܘܠ ܘܐܢܩܘܪܐ
ܡܪܝ ܝܘܠܝܘܤ ܥܒܕܐܠܐܚܕ ܫܐܒܘ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܣܘܝܕ ܘܣܟܢܕܝܢܦܝܐ
ܡܪܝ ܕܝܘܣܩܘܪܘܤ ܒܢܝܡܝܢ ܐܛܫ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܣܘܝܕ
ܡܪܝ ܕܝܘܢܣܝܘܤ ܥܝܣܐ ܓܘܪܒܘܙ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܣܘܝܣܪܐ ܘܐܘܣܬܘܪܝܐ
ܡܪܝ ܣܝܠܘܢܘܤ ܦܛܪܘܤ ܐܠܢܥܡܗ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܚܡܨ ܘܚܡܬ ܘܢܩܦܝ̈ܬܗܝܢ
ܡܪܝ ܐܬܢܣܝܘܤ ܐܠܝܐ ܒܐܗܝ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܟܢܕܐ
ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܤ ܨܠܝܒܐ ܐܙܡܢ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪܕܐ ܘܐܡܝܕ
ܡܪܝ ܛܝܛܘܣ ܝܠܕܐ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܓܪܒܝܐ ܕܐܡܝܪܟܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܡܠܢܟܐܪܐ
ܡܪܝ ܢܝܩܘܠܐܘܣ ܡܬܝ ܥܒܕܐܠܐܚܕ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܐܣܦܐܢܝܐ
ܡܪܝ ܝܘܣܛܝܢܘܤ ܦܘܠܘܤ ܣܦܪ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܙܚܠܗ ܘܕܒܩܐܥ
ܡܪܝ ܛܝܡܬܐܘܤ ܡܘܣܐ ܐܠܫܡܐܢܝ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ
ܡܪܝ ܐܬܢܣܝܘܤ ܬܐܘܡܐ ܕܩܡܐ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܡܠܟܘ̈ܬܐ ܡܚܝܕ̈ܬܐ
ܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܤ ܡܠܟܐ ܐܘܪܟ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܐܕܝܡܐܢ ܘܚܕܪ̈ܝܗ̇
ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܤ ܡܬܝܐܤ ܢܐܝܫ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܐܠܡܢܝܐ
ܡܪܝ ܝܘܠܝܘܤ ܚܢܢܐ ܐܝܕܝܢ܆ ܡܕܒܪܢܐ ܕܐܣܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ ܒܐܠܡܢܝܐ
ܡܪܝ ܩܠܝܡܝܤ ܕܢܝܐܝܠ ܓܘܪܝܐ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܒܝܪܘܬ
ܡܪܝ ܦܘܠܝܩܪܦܘܤ ܐܘܓܝܢ ܐܝܕܝܢ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܗܘܠܢܕܐ
ܡܪܝ ܕܝܘܢܣܝܘܤ ܓܐܢ ܩܘܐܩ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܡܕܢ̈ܚܝܐ ܕܐܡܪܝܟܐ
ܡܪܝ ܟܪܝܣܘܣܛܘܡܘܤ ܡܝܟܐܝܠ ܫܡܥܘܢ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܫܘ̈ܟܢܐ ܘܕܫܘ̈ܬܐܣܐ ܦܛܪܝܪ̈ܟܝܐ ܕܒܨܗܝܬܐ
ܡܪܝ ܢܝܩܘܕܝܡܘܤ ܕܘܝܕ ܡܬܝ ܫܪܦ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܘܨܠ ܘܕܩܘܪܕܣܬܐܢ ܘܢܩܦܝ̈ܬܗܝܢ
ܡܪܝ ܛܝܛܘܤ ܦܘܠܘܤ ܬܘܙܐ܆ ܐܝܙܓܕܐ ܫܠܝܚܝܐ ܠܥܕ̈ܬܐ ܕܟܪܘܙܘܬܐ ܒܒܪܙܝܠ
ܡܪܝ ܛܝܡܬܐܘܤ ܡܬܝ ܐܠܟܘܪܝ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܕܪܡܣܘܩ
ܡܪܝ ܟܪܝܣܘܣܛܘܡܘܤ ܝܘܚܢܢ ܓܣܐܠܝ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܐܪܓܢܬܝܢ
ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܕܘܐܪܕܘ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܐܡܝܪܟܐ ܡܨܥܝܬܐܘܬܽܘܒ ܡܫܰܪܺܪܝܢ ܠܗܳܢܐ ܒܽܘܝܳܢܐ:
- ܡܥܰܠܝܽܘܬܶܗ ܕܡܪܝ ܓܘܪܓܝ ܓܘܪܝܐ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܒܠܔܝܟܐ ܘܦܪܢܣܐ ܘܠܘܟܣܡܒܘܪܓ܆
- ܡܳܪܽܘܬܶܗ ܕܶܐܦܺܝܣܩܽܘܦܐ ܡܪܝ ܡܘܪܝܣ ܥܡܣܝܚ܆ ܬܟܝܠܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܒܡܪܥܝܬܐ ܕܓܙܪܬܐ ܘܕܦܪܬ.

الخبر بالصور